Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου του bet8-gr.com

Η παρούσα εφαρμογή συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας την εντολή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

bet8-gr.com

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων: contact @ bet8-gr.com

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται από την παρούσα εφαρμογή, είτε ανεξάρτητα είτε μέσω τρίτων, είναι: Δεδομένα χρήσης.

Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τύπο Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή μέσω ειδικών ενημερωτικών κειμένων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή των εν λόγω Δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να παρέχονται ελεύθερα από τον χρήστη ή, στην περίπτωση των δεδομένων χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της παρούσας εφαρμογής.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα εφαρμογή είναι υποχρεωτικά. Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να τα κοινοποιήσει, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παροχή της Υπηρεσίας από την παρούσα Εφαρμογή. Στις περιπτώσεις που η παρούσα Εφαρμογή αναφέρει ορισμένα Δεδομένα ως προαιρετικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιήσουν τα εν λόγω Δεδομένα, χωρίς καμία συνέπεια στη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή στη λειτουργία της.
Οι χρήστες που έχουν αμφιβολίες σχετικά με το ποια Δεδομένα είναι υποχρεωτικά, ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Η ενδεχόμενη χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους ιδιοκτήτες υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Εφαρμογή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, έχει ως σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας που ζητά ο Χρήστης, εκτός από τους περαιτέρω σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν υπάρχει.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που αποκτά, δημοσιεύει ή κοινοποιεί μέσω της παρούσας Εφαρμογής και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να τα κοινοποιεί ή να τα διαδίδει, απαλλάσσοντας τον Ιδιοκτήτη από κάθε ευθύνη έναντι τρίτων.

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή καταστροφής των Προσωπικών Δεδομένων.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και τηλεματικών μέσων, με οργανωτικές μεθόδους και λογικές που συνδέονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται. Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσβαση στα Δεδομένα μπορεί να έχουν και άλλα υποκείμενα που εμπλέκονται στην οργάνωση της παρούσας εφαρμογής (διοικητικά, πωλήσεων, μάρκετινγκ, νομικά, διαχειριστές συστημάτων) ή εξωτερικά υποκείμενα (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυμεταφορείς, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνίας), τα οποία έχουν επίσης οριστεί, εάν είναι απαραίτητο, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη όταν συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς- Σημείωση: σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του Χρήστη ή άλλη από τις νομικές βάσεις που αναφέρονται κατωτέρω, εφόσον ο Χρήστης δεν αντιτίθεται (“opt-out”) στην εν λόγω επεξεργασία. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με τον Χρήστη ή/και την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτων.

Ωστόσο, είναι πάντοτε δυνατό να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση κάθε επεξεργασίας και ιδίως να διευκρινίσει εάν η επεξεργασία βασίζεται σε νόμο, απαιτείται από σύμβαση ή είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης.

Τοποθεσία

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο Χρήστης. Για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο της επεξεργασίας, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα σχετικά με τις λεπτομέρειες επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για τη διαβίβαση Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την προστασία των Δεδομένων.

Ο Χρήστης μπορεί να ελέγξει εάν λαμβάνει χώρα μία από τις διαβιβάσεις που μόλις περιγράφηκαν, εξετάζοντας το τμήμα του παρόντος εγγράφου που αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ή να ζητήσει πληροφορίες από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας επικοινωνώντας μαζί του στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή.

Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Ως εκ τούτου:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και του χρήστη θα διατηρηθούν έως ότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας θα διατηρούνται μέχρι την ικανοποίηση του εν λόγω συμφέροντος. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας στα σχετικά τμήματα του παρόντος εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή με εντολή αρχής.

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Ως εκ τούτου, στο τέλος αυτής της περιόδου, το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν μπορούν πλέον να ασκηθούν.

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων

Τα Δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται για να μπορέσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να παράσχει την Υπηρεσία, να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις, να ανταποκριθεί σε αιτήματα ή ενέργειες επιβολής, να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του (ή αυτά των Χρηστών ή τρίτων), να εντοπίσει τυχόν κακόβουλες ή δόλιες δραστηριότητες, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Στατιστικά στοιχεία και Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες.

Για να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας και τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα “Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων”.

Λεπτομέρειες της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και με τη χρήση των ακόλουθων υπηρεσιών:

Στατιστικά στοιχεία:

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτό το τμήμα επιτρέπουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα κίνησης και χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται προκειμένου να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής, να συντάσσει αναφορές και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες που αναπτύσσει η Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για την πλαισίωση και την εξατομίκευση των διαφημίσεων του διαφημιστικού της δικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookie- Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική απορρήτουOpt Out. Συμμετοχή στην Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου.

Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες:

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας καθιστά δυνατή την προβολή περιεχομένου που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της εφαρμογής και την αλληλεπίδραση με αυτές.
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας μπορεί ωστόσο να συλλέγει δεδομένα διαδικτυακής κίνησης σχετικά με τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμη και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Η Font Awesome είναι μια υπηρεσία εμφάνισης στυλ γραμματοσειράς που λειτουργεί από την Fonticons, Inc. και επιτρέπει στην παρούσα Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιο περιεχόμενο στις σελίδες της.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Το Google Fonts είναι μια υπηρεσία προβολής γραμματοσειρών που λειτουργεί από την Google Ireland Limited και επιτρέπει στην παρούσα Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιο περιεχόμενο στις σελίδες της.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Δεδομένα Χρήσης- διάφοροι τύποι δεδομένων όπως ορίζεται από την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία – Πολιτική απορρήτου. Συμμετοχή στην Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου.

Δικαιώματα χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα

 • να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που είχε εκφράσει προηγουμένως.
 • να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του. Ο Χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του όταν αυτή γίνεται με νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης παρατίθενται στην ενότητα που ακολουθεί.
 • να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα Δεδομένα που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνει αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • να επαληθεύσει και να ζητήσει διόρθωση. Ο Χρήστης μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα των Δεδομένων του και να ζητήσει την επικαιροποίηση ή τη διόρθωσή τους.
 • να επιτύχει τον περιορισμό της επεξεργασίας. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων του. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τη διατήρησή τους.
 • να επιτύχει τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών Δεδομένων του. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των Δεδομένων του από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.
 • να παραλάβει τα Δεδομένα του ή να τα διαβιβάσει σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα Δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρει ανεμπόδιστα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η διάταξη αυτή ισχύει όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε συμβατικά μέτρα που σχετίζονται με αυτήν.
 • Υποβολή καταγγελίας. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
 • Λεπτομέρειες του δικαιώματος εναντίωσης
 • Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι εάν τα Δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία χωρίς να αιτιολογήσουν οποιαδήποτε αιτία. Για να διαπιστώσουν εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται Δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων
Για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οι χρήστες μπορούν να απευθύνουν αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Τα αιτήματα υποβάλλονται δωρεάν και επεξεργάζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία
Νομική υπεράσπιση
Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε νομικές διαδικασίες ή στα προπαρασκευαστικά στάδια για την ενδεχόμενη σύστασή τους για την υπεράσπιση έναντι καταχρήσεων κατά τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών από τον Χρήστη.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Δεδομένα με εντολή δημόσιων αρχών.

Ειδικές αποκαλύψεις
Κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, πέραν των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, η παρούσα Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Καταγραφές συστήματος και συντήρηση
Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, η παρούσα Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία καταγραφής συστήματος, δηλαδή αρχεία που καταγράφουν αλληλεπιδράσεις και τα οποία ενδέχεται επίσης να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP του Χρήστη.

Πληροφορίες που δεν περιέχονται στην παρούσα πολιτική
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ανταπόκριση σε αιτήματα “Do Not Track”
Η παρούσα εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”.
Για να διαπιστώσει εάν οι υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται τις υποστηρίζουν, ο Χρήστης καλείται να συμβουλευτεί τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους Χρήστες στην παρούσα σελίδα και, εφόσον είναι δυνατόν, στην παρούσα Εφαρμογή, καθώς και, εφόσον είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, αποστέλλοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω ενός από τα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτει. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε συχνά την παρούσα σελίδα, ανατρέχοντας στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναγράφεται στο κάτω μέρος της.

Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν την επεξεργασία της οποίας η νομική βάση είναι η συγκατάθεση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα συλλέξει εκ νέου τη συγκατάθεση του Χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που, άμεσα ή έμμεσα, ακόμη και σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, καθιστά ένα φυσικό πρόσωπο ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο.

Δεδομένα χρήσης
) η χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, οι διάφορες χρονικές συνδηλώσεις της επίσκεψης (π.χ. η διάρκεια της παραμονής σε κάθε σελίδα) και οι λεπτομέρειες της διαδρομής που ακολουθήθηκε εντός της εφαρμογής, με ιδιαίτερη αναφορά στην αλληλουχία των σελίδων που επισκέφθηκαν, οι παράμετροι που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης
Το άτομο που χρησιμοποιεί την παρούσα εφαρμογή, το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Υποκείμενο δεδομένων
Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή εκτελών την επεξεργασία)
Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση και κάθε άλλη οντότητα που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, ατομικά ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέσα που υιοθετούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο ιδιοκτήτης της παρούσας Εφαρμογής.

Η παρούσα εφαρμογή
Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού μέσω του οποίου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών.

Υπηρεσία
Η Υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή, όπως ορίζεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχουν) στον παρόντα ιστότοπο/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρόν έγγραφο θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookie
Ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές αναφορές
Η παρούσα πολιτική απορρήτου συντάσσεται βάσει πολλαπλών νομοθετικών διαταγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά αποκλειστικά την παρούσα Εφαρμογή.